welkom / algemene info / streekproducten
 

De meest waardevolle natuurgebieden

Er zijn inderdaad zeer waardevolle natuurgebieden in de gemeente die een bestaanszekerheid hebben opgebouwd door de diverse in de gemeente actieve natuurverenigingen:

Natuurpunt
Orchis
Stichting Limburgs Landschap

 

Wijngaerdbossen
Dit grensoverschrijdend (Hoeselt, Tongeren, Riemst) natuurgebied bestaat uit sterk hellende, bronhoudende loofbossen met een afwisseling aan holle wegen, graasweiden, akkerlanden en graften. Recent zijn er vele populieraanplantingen in gekapt. Er zijn nog relicten van oude loofbossen. Het gebied is voor een groot deel in beheer of eigendom van de vzw Natuurpunt (fusie Wielewaal en Natuurreservaten).

 

Steenbroek
Op vrij korte tijd werd dit gebied vlakbij Vrijhern -in beheer van de Nationale Boomgaarden Stichting- uitgebouwd tot een pareltje van hoogstamboomgaarden, gemengde hagen, houtkanten en hooiweiden.

 

Hardelingen
Enorm divers en zeer waardevol natuurgebied, grotendeels in privé-handen maar goed ontsloten door veldwegen, holle wegen, voetpaden. Beuken- en eikenbossen wisselen af met hooilanden, moerassige delen, poelen en kasteelparken. Rijke fauna (o.m. das, roofvogels, diverse amfibieënsoorten) en flora (o.m. stinzenplanten)!

 

Teugelen
Sluit aan bij het natuurgebied van Hardelingen. Hellingbossen met vijvers aan de voet. Ontsloten door wandelpad in kader van de R.V. Vliermaalroot op aandringen van HOLA. Moerassige vegetatietypes, ook typerende planten als gele dovenetel en éénbes. De nog kleinschalige omgeving heeft een extensief landbouwgebruik maar de sector jacht heeft er veel in handen.

 

Omgeving van het dorp Werm
Dit kerndorpje is omgeven door valleien van (kleinere) beken. In de vallei van de Winterbeek zijn er verruigde graslanden met populieraanplantingen (boomvalk!), de Gerlabeek begeleidt het natuurgebied dta Orchis er beheert, de gemeentebossen zijn nog vrij jong maar herbergen vooral een rijke fauna.

 

Molenbroek
Aan beide oevers van de 'bovenloop' van de Hoeseltse Demer. Hooilanden, moerassen, bosjes, hagen, houtkanten, vijver, poelen... typeren het landschap. Een deel is in bezit en beheer van de Stichting Limburgs Landschap.

 

Winterbeekvallei Romershoven
Zowel ten noorden als aan de Goosstraat zeer waardevol door bosjes, natte vegetaties( o.m. reuzenpaardestaart).

 

Terbos
Uitgestrekte weilanden met meanderende beekbedding. Ook een gesloten loofbos en natte hooilanden typeren deze zone.
Omgeving voetbalveld OLV-parochie
Door enkele poelen waardevol voor de herpetofauna.

 

Catsbeek
De plaats 'op de Catbeek' (kadasternaam) ligt op en nabij het alom gekende voetbalplein van Hoeselt V.V., dat dan ook terecht 'het Catsbeekstadion' wordt geheten.
Vroeger vertrok de 'Catsbeekstraat' nabij de voet van de huidige Bergstraat en liep verder tot aan de Heibrikstraat. Het eerste deel hiervan is thans een holle, natte, begroeide weg en dus niet te begaan, noch te berijden; hogerop in de Bergstraat werd een nieuwe 'aanloop' tot de Catsbeekstraat aangelegd.

 

Demervallei in Hoeselt
Natte en verruigde weilanden. Zeer goede waterkwaliteit op de Oude Demer (vissen, soms ijsvogel) richting Motmolen. Zeer extensief grondgebruik omwille van de zgn. 'waterzieke' gronden.

 

toerisme@hoeselt.be
tel. 089 49 16 03
Europalaan 2, 3730 Hoeselt

Natuurgebieden

Beekvalleien
Kleine landschapselementen
Hoogstamboomgaarden
Bosgebieden
De meest waardevolle
natuurgebieden

Onze streekproducten

Een uniek geschenk!